Clientenraad Sociale Zaken Voorschoten

Gemeentelijke Minimaregelingen 2018

Overzicht gemeentelijke minima regelingen Voorschoten 2018

Algemene voorwaarden bijzondere bijstand en toetsing
Alle aanvragers van bijzondere bijstand moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:
– Voor alle regelingen geldt dat inwoners met een maximaal inkomen van 110% van de bijstandsnorm aanspraak kunnen maken. Dit geldt voor alle regelingen die in het schema zijn opgenomen, tenzij anders vermeld.
– Voor alle regelingen geldt dat aanvragers moeten voldoen aan de vermogensgrens: er is een wettelijk vastgesteld maximaal vermogen dat iemand mag hebben om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand.
www.lv.nl/bijstandsnorm-en-vermogensgrens
Voor alle aanvragen geldt een afhandelingstermijn van maximaal 8 weken. Alle aanvragen worden getoetst aan de volgende criteria:
– Doen de kosten zich voor?
– Zijn de kosten noodzakelijk?
– Vloeien de kosten voort uit bijzondere omstandigheden?
– Kunnen de kosten worden voldaan uit de eigen middelen van de betrokkene (onder middelen wordt verstaan inkomsten en vermogen)?
– Is er een voorliggende voorziening die gezien de aard en het doel als toereikend moet worden beschouwd?

School, cultuur, sportkosten basisonderwijs

– Voor kinderen op de basisschool € 233 per kind per schooljaar.

School, cultuur, sportkosten voortgezet onderwijs

Inwoners met een laag inkomen en schoolgaande kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in schoolkosten, sport- en culturele kosten.
Bijvoorbeeld: het schoolreisje, schriften, boeken of een fiets. Deze vorm van bijzondere bijstand kan per schooljaar worden aan gevraagd. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.
– Voor kinderen op het voorgezet onderwijs € 443 per kind per schooljaar.

Computerregeling

Voor schoolgaande kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs, op het voortgezet onderwijs of op het middelbaar beroepsonderwijs tot 18 jaar kan een vergoeding worden aangevraagd voor een computer of laptop.
Er wordt één keer in de vijf jaar maximaal € 540 vergoed per gezin.

Tabletregeling

Voor schoolgaande kinderen op het voortgezet onderwijs of op het middelbaar beroepsonderwijs tot 18 jaar kan een vergoeding worden aangevraagd voor een tablet.
Er wordt eenmaal in de vijf jaar maximaal € 310 vergoed per kind.

Internetkosten

Geen aparte regeling. Hiervoor kan de regeling maatschappelijke participatie ingezet worden.

Stichting Leergeld

Naast de gemeentelijke regelingen zijn er ook zelfstandige stichtingen die de kinderen van gezinnen met een laag inkomen ondersteuning geven. Leergeld Voorschoten valt onder de stichting Leergeld
Leidschendam-Voorburg. De stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg is een dergelijke stichting. Kijk voor meer informatie over deze stichting op leergeld.nl/leidschendamvoorburg

 

Minimaregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten

Bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten

Chronisch zieken en/of gehandicapten*, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de meerkosten die zij moeten maken vanwege hun aandoening.
Zij kunnen deze vergoeding eenmaal per jaar aanvragen. Het maximumbedrag per persoon bedraagt € 231 per kalenderjaar

* N.v.t. op personen in een inrichting.

 

Minimaregelingen voor personen met de pensioengerechtigde leeftijd

Bijzondere bijstand voor personen met pensioengerechtigde leeftijd

Inwoners met de pensioengerechtigde leeftijd en een laag inkomen, die niet in aanmerking komen voor de regeling chronisch zieken en gehandicapten, kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten voor:
– abonnementskosten voor bijvoorbeeld krant of telefoon;
– kosten voor sport en cultuur.
Per persoon wordt maximaal € 124 vergoed.

Witgoedregeling / duurzame gebruiksgoederen

De witgoedregeling is bedoeld voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een tv of koelkast. Inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd hebben, waarvan het inkomen gedurende drie jaar
niet hoger is geweest dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, maken aanspraak op deze bijzondere bijstand.
De hoogte van de vergoeding is maximaal € 1.085 per drie jaar.

Regelingen voor maatschappelijke participatie

Inwoners van Voorschoten met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor maatschappelijke participatie. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor deelname aan sociale, culturele en sportieve activiteiten en bestaat uit een vast bedrag per persoon per jaar.
De maximale vergoeding bedraagt € 141 per volwassene per kalenderjaar en € 216 per kind tot 18 jaar per kalenderjaar.

 

Overige minimaregelingen

Collectieve Zorgverzekering Minima

Klanten krijgen een zeer uitgebreid aanvullend pakket met een korting als gevolg van collectiviteit en als gevolg van een bijdrage van de gemeente.
Klanten kunnen kiezen uit twee aanbieders: Zorg en Zekerheid en Menzis.
In tegenstelling tot de overige minimaregelingen is de inkomensgrens voor de Collectieve Zorgverzekering 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en niet 110%.

Inkomenstoeslag

Inwoners die langdurig (3 jaar) een laag inkomen hebben en nog niet pensioengerechtigd zijn, komen in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag. Zij krijgen eenmaal per jaar een geldbedrag dat vrij
besteedbaar is. De hoogte van dit bedrag hangt van de individuele situatie (alleenstaand, alleenstaande ouder of gehuwd). Voorwaarden zijn o.a. dat de betreffende persoon
– geen zicht op inkomensverbetering heeft.
– in het afgelopen jaar geen opleiding of studie volgde die wordt betaald door het Rijk.
– het afgelopen jaar geen maatregel opgelegd gekregen heeft van 20% of meer omdat niet aan arbeids- en/of re-integratieverplichtingen is voldaan.
De hoogte van de toeslag is:
Alleenstaande € 393, alleenstaande ouder € 505 en gehuwden € 563.

Sociaal Fonds

Algemeen
In Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar zijn sociale fondsen actief. Deze fondsen verlenen financiële hulp aan mensen die door bijzondere oorzaken in financiële probleemsituaties zijn geraakt en waarin
wettelijke of voorliggende voorzieningen geen uitkomst kunnen bieden.
Voorwaarden
In alledrie de gemeenten gelden criteria om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit deze sociale fondsen. In hoofdlijnen zijn deze als volgt:
– Er zijn geen andere, voorliggende voorzieningen waar de betreffende persoon een beroep op kan doen, bijvoorbeeld bijstand of bijzondere bijstand.
– Het is betreffende personen niet te verwijten dat ze in deze problematische situatie terecht zijn gekomen.
– Een bijdrage uit het sociaal fonds moet een oplossing bieden.
Aanvragen
Inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen een aanvraag indienen bij Stichting Kwadraad.
Inwoners van Voorschoten en Wassenaar kunnen voor een aanvraag contact opnemen met maatschappelijke loketten, zoals het Wmo-loket of bij een consulent van de gemeente Leidschendam-Voorburg