Clientenraad Sociale Zaken Voorschoten

Gemeentelijke Minimaregelingen 2019

Gemeentelijke minima regelingen Voorschoten 2019

Heeft u een laag inkomen? Kunnen uw kinderen geen lid worden van een (sport) vereniging? Heeft u hoge zorgkosten?
De gemeente helpt u dan met speciale regelingen: de minimaregelingen. Alle regelingen voor ouders met kinderen vallen onder het Kindpakket.
Wat is een minimaregeling?
Een minimaregeling is een regeling speciaal voor mensen met een laag inkomen. Misschien kunt u deze regelingen aanvragen. Of u in aanmerking komt voor een regeling, hangt af van de hoogte
van uw inkomen en uw bezit (de inkomens- en vermogensgrens) www.lv.nl/bijstandsnorm-en-vermogensgrens.
De gemeente kijkt of u recht heeft op een regeling. Wilt u weten of hoe hoog de inkomens- en vermogensgrens is en of u aan
de voorwaarden voldoet? Kijk dan op www.lv.nl/minima
Aanvragen?
Bel dan telefoonnummer 14 070 (optie 2 gemeente Leidschendam-Voorburg). U maakt dan een afspraak met de gemeente. Heeft u een bijstandsuitkering? Ga dan naar www.lv.nl/flitsbalie

Alle regelingen in het Kindpakket:

Regeling Schoolkosten
Wie: Voor inwoners met kinderen (tot 18 jaar) op het basis- en voortgezet onderwijs.
Wat: Het geld gebruikt u voor bijvoorbeeld het schoolreisje, schriften, boeken, enz.
Aanvragen: één keer per schooljaar.
Bedrag: basisonderwijs € 238,- voortgezet onderwijs € 500,-
Let op: afhankelijk van de hoogte van uw inkomen krijgt u 50% of 100% van het bedrag.

Regeling Tablet
Wie: Voor ouders met kinderen (tot 18 jaar) op het voortgezet onderwijs of op het middelbaar beroepsonderwijs.
Wat: Het geld gebruikt u voor een tablet.
Aanvragen: één keer per vijf jaar.
Bedrag: maximaal € 310,-

Regeling maatschappelijke participatie
Wie: Voor inwoners met kinderen (tot 18 jaar).
Wat: Het geld gebruikt u voor deelname aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.
Aanvragen: één keer per jaar.
Bedrag: Kinderen: € 216,-
Let op: afhankelijk van de hoogte van uw inkomen krijgt u 50% of 100% van het bedrag.

Regeling Computer
Wie: Voor inwoners met kinderen (tot 18 jaar) in groep 7 of 8, op het voortgezet onderwijs of op het middelbaar beroepsonderwijs.
Wat: Het geld gebruikt u voor een computer of laptop voor het hele gezin.
Aanvragen: één keer per vijf jaar.
Bedrag: maximaal € 540,-

Regeling Internet
Wie: Voor inwoners met kinderen (tot 18 jaar) in groep 7 of 8, op het voortgezet onderwijs of op het middelbaar beroepsonderwijs .
Wat: Het geld gebruikt u voor de maandelijkse internetrekening.
Aanvragen: één keer per jaar.
Bedrag : € 20,- (per maand)

Vragen?
Heeft u vragen? Kijk op de website van de gemeente: www.lv.nl/minima of www.lv.nl/kindpakket
U mag ook bellen: telefoonnummer 14 070 (optie 2 gemeente Leidschendam-Voorburg).

Stichting Leergeld

Leergeld  zet zich nu ook in Voorschoten Leergeld Voorschoten.nl  in voor kinderen uit minima gezinnen, zodat deze kunnen deelnemen aan sport, muziekles en zwemles, tevens vergoed leergeld de spullen die nodig zijn om de sport of activiteit te beoefenen, hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een voetbalpak en voetbalschoenen.

Voorop staat wel dat kinderen vanaf 5 jaar eerst deelnemen aan zwemles en hun A diploma behalen.

Heeft u kind al een zwemdiploma behaald? Dan kunt u voor hem of haar aanvraag doen voor een andere activiteit.

De aanvraag voor een vergoeding kan worden gedaan via:  info@leergeld-voorschoten.nl De contact persoon van Leergeld Voorschoten is dhr Otto Schrage. Na het doen van de aanvraag neemt hij contact met u op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Andere vragen?
Neem contact op met Het Informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg
Bij het informatiepunt kunt u terecht voor informatie, advies en doorverwijzing naar de juiste aanbieder.
Neem contact op via telefoonnummer 088 – 654 93 80, of mail naar wwz@voorschoten.nl

Andere regelingen van de gemeente:

Bijzondere bijstand:
Heeft u bijzondere en noodzakelijke kosten? Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor verhuizing, bewindvoeringskosten of eigen bijdrage voor rechtshulp. U vraagt bijzondere bijstand aan vóórdat u
de kosten maakt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw consulent. Heeft u geen consulent?
Bel naar de gemeente (bel 14 070; optie 2 Leidschendam-Voorburg).

Kwijtschelding gemeentebelastingen
Kunt u de afvalstoffenheffing en rioolheffing niet betalen? Vraag kwijtschelding aan via Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland: www.bsgr.nl/meer-eten/kwijtschelding. U kunt dit aanvragen
vóór de vervaldag van de aanslag. U hoeft dan misschien maar een deel of helemaal niets te betalen.

Gemeentepolis: Collectieve Zorgverzekering
Wie: Voor inwoners met voor zorgkosten.
Wat: U krijgt korting op een zorgverzekering die veel vergoedingen biedt.
Aanvragen: www.gezondverzekerd.nl

Regeling witgoed en duurzame gebruiksgoederen
Wie: Voor inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd hebben.
Wat: Het geld gebruikt u voor een koelkast, gasfornuis, enz (duurzame gebruiksgoederen).
Aanvragen: één keer per drie jaar.
Bedrag: maximaal € 760,-

Regeling pensioengerechtigde leeftijd
Wie: Voor inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd hebben.
Wat: Het geld gebruikt u voor een abonnementskosten (krant of telefoon) of kosten voor sport en cultuur.
Aanvragen: één keer per jaar
Bedrag: maximaal € 87,-

Regeling Chronisch zieken en gehandicapten
Wie: Voor inwoners die chronisch ziek of gehandicapt zijn.
Wat: Het geld gebruikt u voor de aantoonbare extra kosten die worden gemaakt vanwege uw aandoening.
Aanvragen: één keer per jaar.
Bedrag:maximaal € 150,-

Regeling maatschappelijke participatie
Wie: Voor inwoners en kinderen (tot 18 jaar).
Wat: Het geld gebruikt u voor deelname aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.
Aanvragen: één keer per jaar.
Bedrag: volwassenen: € 141,-
Kinderen: € 216,-
Let op: afhankelijk van de hoogte van uw inkomen krijgt u 50% of 100% van het bedrag.

Individuele inkomenstoeslag
Wie: Voor inwoners die drie jaar of langer een laag inkomen hebben. En u bent 21 jaar of ouder en nog niet met pensioen.
Wat: U krijgt een geldbedrag dat u vrij mag besteden.
Aanvragen: één keer per jaar.
Bedrag: alleenstaande zonder kinderen € 450,-
alleenstaande met kinderen jonger dan 12 jaar € 450,-
alleenstaande met kinderen van 12 jaar of ouder € 600,-
gehuwden of woont samen zonder kinderen € 600,-
gehuwden of woont samen met kinderen jonger dan 12 jaar € 450,-
gehuwden of woont samen met kinderen van 12 jaar of ouder € 600,-

Sociaal Fonds

Algemeen
In Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar zijn sociale fondsen actief. Deze fondsen verlenen financiële hulp aan mensen die door bijzondere oorzaken in financiële probleemsituaties zijn geraakt en waarin
wettelijke of voorliggende voorzieningen geen uitkomst kunnen bieden.
Voorwaarden
In alle drie de gemeenten gelden criteria om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit deze sociale fondsen. In hoofdlijnen zijn deze als volgt:
– Er zijn geen andere, voorliggende voorzieningen waar de betreffende persoon een beroep op kan doen, bijvoorbeeld bijstand of bijzondere bijstand.
– Het is betreffende personen niet te verwijten dat ze in deze problematische situatie terecht zijn gekomen.
– Een bijdrage uit het sociaal fonds moet een oplossing bieden.
Aanvragen:
Het gemeenteloket welzijnwerkenzorg , tel 088 6549502 , welzijnwerkenzorg@voorschoten.nl