Clientenraad Sociale Zaken Voorschoten

Ons Doel

De Cliëntenraad is een onafhankelijke organisatie, die opkomt voor de belangen van bijstandsgerechtigden en andere minima in Voorschoten. Deze raad bestaat uit vrijwilligers, die zelf tot de doelgroep behoren zoals cliënten van Voorschoten afd. Werk en Inkomen en de WSW of er als instantie mee te maken hebben, zoals Vluchtelingenwerk Voorschoten . Ze zijn dus géén raadslid of ambtenaar van de gemeente.

Op 11 maart 2005 is de Cliëntenraad officieel volgens de Verordening Cliëntenparticipatie van start gegaan. Verordening Cliëntenraad 2016.

Wij zijn als onafhankelijke Cliëntenraad voor Voorschoten blijven bestaan ondanks de gemeentelijke samenwerking van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg in 2012. Wij vertegenwoordigen de belangen van Voorschoten in een overkoepelend orgaan van de cliëntenparticipatie, de zgn. Klankbordgroep (KBG).

Wat doet de Cliëntenraad /Klankbordgroep (KBG)

De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten afdeling Werk en Inkomen in algemene zin en adviseert beleidsmedewerkers van de afdeling Werk en Inkomen Leidschendam/Voorburg samen met de Participatieraad Leidschendam-Voorburg en de Cliëntenraad Wassenaar in het te vormen beleid. Hiervoor overleggen wij eens in de 4 weken en indien nodig vaker o.a. over de uitvoering van de nieuwe Participatiewet 2015, re-integratie, minimabeleid, enz. Verder voeren wij van tijd tot tijd overleg met de wethouders en onderhouden wij contacten met leden van de gemeenteraad. Daarnaast hebben wij onze eigen vergaderingen die overigens openbaar zijn.

De Cliëntenraad is het uiteraard niet altijd eens met de afdeling Werk en Inkomen, of met andere gemeentelijke instanties. Daarom kunnen wij inspreken bij vergaderingen
van de raadscommissies en eventueel via de media van ons laten horen.